Archive for 23 Temmuz 2013

Vergi İdaresinin Borç Sorgulama Hizmetinin Kapsamı

gib-gelir-idaresi

VERGİ İDARESİNİN BORÇ SORGULAMA

HİZMETİNİN KAPSAMI

1. Giriş

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından esas alınan mükellef odaklı hizmet anlayışı kapsamında uygulamaya konulan www.gib.gov.tr’deki Borç Bilgilendirme Servisi ile sürekli ve süreksiz yükümlülükler nedeniyle vadesi geçmiş vergi borcu bulunanlar ile adlarına idari para cezası kesilen kişilere borçlarını sorgulayabilme imkanı getirilmiştir. Vatandaşlar, Borç Bilgilendirme Servisinden T.C. Kimlik bilgilerini kullanarak, vergi dairelerine intikal etmiş olan bütün borçlarını (vergi borçları, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, idari para cezası, yurt-kur harcı, yargı harcı gibi) www.gib.gov.tr adresinden öğrenebilmektedirler.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8. maddesine göre mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzelkişidir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Vergi, özel kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir ve ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir. 6183 sayılı AATUHK’nun ödeme zamanı başlıklı 37. maddesine göre; amme alacakları kendi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Özel kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları ise Maliye Bakanlığınca belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür ve amme borçlusu isterse borcunu vadesinden önce ödeyebilir. Read more